skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of food variety on expected satiation. Evidence for a ‘perceived volume’ heuristic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of food variety on expected satiation. Evidence for a ‘perceived volume’ heuristic

Keenan, G.S. ; Ferriday, D. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2012, Vol.59(2), p.629 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2012.05.078

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of food variety on expected satiation. Evidence for a 'perceived volume' heuristic

Keenan, G.S. ; Ferriday, D. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.629 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.078

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of food variety on expected satiation. Evidence for a ‘perceived volume’ heuristic

Keenan, G.S ; Ferriday, D ; Brunstrom, J.M

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.629-629 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.078

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...