skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures

Shen, Guoyin ; Mao, Ho‐Kwang ; Hemley, Russell J. ; Duffy, Thomas S. ; Rivers, Mark L.

Geophysical Research Letters, 01 February 1998, Vol.25(3), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/97GL03776

Toàn văn sẵn có

2
Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting and crystal structure of iron at high pressures and temperatures

Shen, Guoyin ; Mao, Ho-Kwang ; Hemley, Russell J. ; Duffy, Thomas S. ; Rivers, Mark L.

Geophysical Research Letters, 02/01/1998, Vol.25(3), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/97GL03776

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...