skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji: the case of Emperor gold mines.(Essays in Honour of Clement Allan Tisdell, part 6)(Emperor Mines Ltd.)

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, Jan, 1999, Vol.26(1), p.79(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-8293

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji; The case of Emperor gold mines

Roman Grynberg ; Peter Fulcher ; Peter Dryden

International Journal of Social Economics, 1999, Vol.26(1/2/3), p.79-108 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0306-8293 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji the case of Emperor gold mines

Grynberg, Roman; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International journal of social economics [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0306-8293

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji The case of Emperor gold mines

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03068293 ; E-ISSN: 17586712 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

5
Mining taxation in Fiji: The case of Emperor gold mines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji: The case of Emperor gold mines

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 01/1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0306-8293 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...