skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011.(Report)

Palmer, Didier J. ; De Souza, Mark ; Fordyce, James ; Boerma, Clare J. ; Deans, Adrienne K. ; Davis, Joshua S.

The Medical Journal of Australia, Dec 16, 2013, Vol.199(11), p.776-778 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-729X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011.(Report)

Palmer, Didier J. ; De Souza, Mark ; Fordyce, James ; Boerma, Clare J. ; Deans, Adrienne K. ; Davis, Joshua S.

The Medical Journal of Australia, Dec 16, 2013, Vol.199(11), p.776-778 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-729X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011.(Report)

Palmer, Didier J. ; De Souza, Mark ; Fordyce, James ; Boerma, Clare J. ; Deans, Adrienne K. ; Davis, Joshua S.

The Medical Journal of Australia, Dec 16, 2013, Vol.199(11), p.776-778 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-729X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011

Deans, Adrienne K ; Boerma, Clare J ; Fordyce, James ; Souza, Mark ; Palmer, Didier J ; Davis, Joshua S

Medical Journal of Australia, December 2013, Vol.199(11), pp.776-778 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0025-729X ; E-ISSN: 1326-5377 ; DOI: 10.5694/mja13.10447

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011

Deans, Adrienne K ; Boerma, Clare J ; Fordyce, James ; De Souza, Mark ; Palmer, Didier J ; Davis, Joshua S

The Medical journal of Australia, 16 December 2013, Vol.199(11), pp.776-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1326-5377 ; PMID: 24329656 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Royal Darwin Hospital emergency department by immigration detainees in 2011

Deans, Adrienne K ; Boerma, Clare J ; Fordyce, James ; De Souza, Mark ; Palmer, Didier J ; Davis, Joshua S

The Medical Journal of Australia, 12/16/2013, Vol.199(11), pp.776-778 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0025729X ; E-ISSN: 13265377 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5694/mja13.10447

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...