skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performance parameters evaluation of surface plasmon resonance based fiber optic sensor with different bilayer metals: Theoretical study.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance parameters evaluation of surface plasmon resonance based fiber optic sensor with different bilayer metals: Theoretical study.

Sultan, Murtadha Faaiz ; Al-Zuky, Ali A. ; Kadhim, Shehab A.

Al-Mustansiriyah Journal of Science, 10/31/2018, Vol.29(1), p.195 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1814-635X ; E-ISSN: 2521-3520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.23851/mjs.v29i1.248

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance parameters evaluation of surface plasmon resonance based fiber optic sensor with different bilayer metals: Theoretical study

Murtadha Faaiz Sultan ; Ali A. Al-Zuky ; Shehab A. Kadhim

Mustansiriyah Journal of Science, 01 October 2018, Vol.29(1), pp.195-203 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1814-635X ; E-ISSN: 2521-3520 ; DOI: 10.23851/mjs.v29i1.248

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...