skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party systems and government stability in Central and Eastern Europe

Grotz, Florian ; Weber, Till

World Politics, Oct, 2012, Vol.64(4), p.699-740 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Systems and Government Stability in Central and Eastern Europe

Grotz, Florian ; Weber, Till

World Politics, 2012, Vol.64(4), pp.699-740 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: 10.1017/S0043887112000196

Toàn văn sẵn có

3
Party Systems and Government Stability in Central and Eastern Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Systems and Government Stability in Central and Eastern Europe

Grotz, Florian ; Weber, Till

World Politics, 10/2012, Vol.64(4), pp.699-740 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0043887112000196

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...