skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms control after the cold war

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Winter, 1989, Vol.68(5), p.42(23)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control after the cold war

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1990, Vol.68(5), pp. 42-64

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms control after the Cold War

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1989, Vol.68(5), pp.42-64

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control after the Cold War

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1 December 1989, Vol.68(5), pp.42-64

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044199

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control After the Cold War

Foreign Affairs, Winter 1989/1990, Vol.68(5), p.42

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20044199

Toàn văn sẵn có

6
Arms Control after the Cold War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control after the Cold War

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1989, Vol.68(5), p.42

CrossRef

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044199

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...