skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in myocardial threshold. Physiologic and pharmacologic factors in patients with implanted pacemakers

Preston, T A ; Fletcher, R D ; Lucchesi, B R ; Judge, R D

American heart journal, August 1967, Vol.74(2), pp.235-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 4951299 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Changes in myocardial threshold. Physiologic and pharmacologic factors in patients with implanted pacemakers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in myocardial threshold. Physiologic and pharmacologic factors in patients with implanted pacemakers

Preston, Thomas A. ; Fletcher, Ross D. ; Lucchesi, Benedict R. ; Judge, Richard D.

American Heart Journal, 08/1967, Vol.74(2), pp.235-242 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(67)90283-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in myocardial threshold. Physiologic and pharmacologic factors in patients with implanted pacemakers

Preston, Thomas A ; Fletcher, Ross D ; Lucchesi, Benedict R ; Judge, Richard D

American Heart Journal, 1967, Vol.74(2), pp.235-242 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(67)90283-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...