skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data Mining in Crystallography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Mining in Crystallography

Hofmann, D. W. M. ; Kuleshova, Liudmila N.

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0081-5993 ; ISBN: 978-3-642-04758-9 ; E-ISBN: 978-3-642-04759-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04759-6

Toàn văn sẵn có

2
Data Mining in Crystallography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Mining in Crystallography

Hofmann, D. W. M (Editor) ; Kuleshova, Liudmila N (Editor)

Structure and Bonding

SpringerLink Books

ISBN: 9783642047589 ; ISBN: 3642047580 ; E-ISBN: 9783642047596 ; E-ISBN: 3642047599 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04759-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...