skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health, 2011, Vol.11(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1472-6831 ; DOI: 10.1186/1472-6831-11-23 ; PMID: 21923940

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit S ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC oral health, 18 September 2011, Vol.11, pp.23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1472-6831 ; PMID: 21923940 Version:1 ; DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health, 2011, Vol.11, p.23 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit S ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health, 2011, Vol.11, p.23-23 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1472-6831 ; DOI: 10.1186/1472-6831-11-23 ; PMCID: 3189905 ; PMID: 21923940

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Espelid Ivar ; Skaret Erik ; Skeie Marit S ; Misvær Nina

BMC Oral Health, 01 September 2011, Vol.11(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1472-6831 ; E-ISSN: 1472-6831 ; DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit Slåttelid ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health;11 (23) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1472-6831 ; DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

7
Do public health nurses in Norway promote information on oral health?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit S ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health, 12/2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1472-6831 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit S ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health. 2011 Sep 18;11(1):23 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...