skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Divergent reactions in the presence of organic ligands

Wang, Zhaohui ; Bush, Richard T. ; Liu, Jianshe

Chemosphere, Nov, 2013, Vol.93(9), p.1936(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Divergent reactions in the presence of organic ligands

Wang , Zhaohui ; Bush , Richard T. ; Liu , Jianshe

Chemosphere, 2013, Vol.93(9), pp.1936-1941 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

3
Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Divergent reactions in the presence of organic ligands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Divergent reactions in the presence of organic ligands

Wang, Zhaohui ; Bush, Richard T. ; Liu, Jianshe

Chemosphere, 11/2013, Vol.93(9), pp.1936-1941 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.06.076

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Divergent reactions in the presence of organic ligands

Wang, Zhaohui ; Bush, Richard T ; Liu, Jianshe

Chemosphere, November 2013, Vol.93(9), pp.1936-1941 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.06.076

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic(III) and iron(II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: divergent reactions in the presence of organic ligands

Wang, Zhaohui ; Bush, Richard T ; Liu, Jianshe

Chemosphere, November 2013, Vol.93(9), pp.1936-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 23880239 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.06.076

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...