skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PTH-007 Ercp Cannulation Success Benchmarking: Implications For Certification And Validation

Sheppard, D ; Craddock, S ; Warner, B ; Wilkinson, M

Gut June 2014, Vol.63(Suppl 1), p.A210 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307263.453

Toàn văn sẵn có

2
PTH-007 Ercp Cannulation Success Benchmarking: Implications For Certification And Validation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PTH-007 Ercp Cannulation Success Benchmarking: Implications For Certification And Validation

Sheppard, D ; Craddock, S ; Warner, B ; Wilkinson, M

Gut, 06/2014, Vol.63(Suppl 1), pp.A210.2-A211 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2014-307263.453

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...