skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18

Yang, Y. ; Li, H. ; Li, T.-T. ; Luo, H. ; Gu, X.-Y. ; Lu, N. ; Ji, R.-R. ; Zhang, Y.-Q.

Journal of Neuroscience, 05/20/2015, Vol.35(20), pp.7950-7963 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed activation of spinal microglia contributes to the maintenance of bone cancer pain in female Wistar rats via P2X7 receptor and IL-18

Yang, Yan ; Li, Hui ; Li, Ting-Ting ; Luo, Hao ; Gu, Xi-Yao ; Lü, Ning ; Ji, Ru-Rong ; Zhang, Yu-Qiu

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20 May 2015, Vol.35(20), pp.7950-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25995479 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...