skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umweltgeologisches Modell zur Vorhersage potentieller Umweltauswirkungen orogener Goldlagerstätten ; Un modelo geoambiental para depósitos orogénicos de oro para predecir potenciales efectos ambientales ; 造山带型金矿地质环境模型的潜在环境影响预测
A Geoenvironmental Model for Orogenic Gold Deposits to Predict Potential Environmental Effects

Craw, Dave ; Cavanagh, Jo ; Druzbicka, Joanna ; Harding, Jon ; Kerr, Gemma ; Pope, James ; Trumm, Dave

Mine Water and the Environment, 2015, Vol.34(4), pp.388-403 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0358-0

Toàn văn sẵn có

2
A Geoenvironmental Model for Orogenic Gold Deposits to Predict Potential Environmental Effects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Geoenvironmental Model for Orogenic Gold Deposits to Predict Potential Environmental Effects

Craw, Dave ; Cavanagh, Jo ; Druzbicka, Joanna ; Harding, Jon S. ; Kerr, Gemma ; Pope, James ; Trumm, Dave

Mine Water and the Environment, 12/2015, Vol.34(4), pp.388-403 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-015-0358-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...