skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Arroyo-Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Jan-Jun 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1692715X ; E-ISSN: 20277679 ; DOI: 10.11600/1692715x.1512404072015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad politica: intersectaciones afrodescendientes.(Ensayo)

Arroyo-Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara Victoria

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud, 2017, Vol.15(1), p.389(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1692-715X ; DOI: 10.11600/1692715x.1512404072015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Arroyo Ortega, Adriana ; Alvarado Salgado, Sara Victoria

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1692-715X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Arroyo-Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara Victoria

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 01 January 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1692-715X ; DOI: 10.11600/1692715x.1512404072015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Adriana Arroyo-Ortega ; Sara Victoria Alvarado

Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 01 January 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1692-715X ; E-ISSN: 2027-7679

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...