skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coking- and sintering-resistant palladium catalysts achieved through atomic layer deposition.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C. ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W. ; Kung, Harold H. ; Stair, Peter C.

Science, March 9, 2012, Vol.335(6073), p.1205(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coking- and sintering-resistant palladium catalysts achieved through atomic layer deposition.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C. ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W. ; Kung, Harold H. ; Stair, Peter C.

Science, March 9, 2012, Vol.335(6073), p.1205(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coking-and Sintering-Resistant Palladium Catalysts Achieved Through Atomic Layer Deposition

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C. ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W. ; Kung, Harold H. ; Stair, Peter C.

Science, 9 March 2012, Vol.335(6073), pp.1205-1208 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Coking- and Sintering-Resistant Palladium Catalysts Achieved Through Atomic Layer Deposition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coking- and Sintering-Resistant Palladium Catalysts Achieved Through Atomic Layer Deposition

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C. ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W. ; Kung, Harold H. ; Stair, Peter C.

Science, 03/09/2012, Vol.335(6073), pp.1205-1208 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1212906

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coking- and sintering-resistant palladium catalysts achieved through atomic layer deposition

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W ; Kung, Harold H ; Stair, Peter C

Science (New York, N.Y.), 09 March 2012, Vol.335(6073), pp.1205-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22403386 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1212906

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...