skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of microstructures and mechanical properties in a Cu-Zr alloy processed using different SPD techniques.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Wongsa - Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4653(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of microstructures and mechanical properties in a Cu–Zr alloy processed using different SPD techniques

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(13), pp.4653-4660 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-7072-0

Toàn văn sẵn có

3
A comparison of microstructures and mechanical properties in a Cu–Zr alloy processed using different SPD techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of microstructures and mechanical properties in a Cu–Zr alloy processed using different SPD techniques

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 7/2013, Vol.48(13), pp.4653-4660 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-7072-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...