skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost

Achiba, W Ben ; Lakhdar, Abdelbasset ; Gabteni, Noureddine ; Du Laing, Gijs ; Verloo, Marc ; Boeckx, Pascal ; Van Cleemput, Oswald ; Jedidi, Naceur ; Gallali, Tahar

Journal of hazardous materials, 15 April 2010, Vol.176(1-3), pp.99-108 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 19945790 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost.(Report)

Journal of Hazardous Materials, April 15, 2010, Vol.176(1-3), p.99(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost

Ben Achiba, W ; Lakhdar, Abdelbasset ; Gabteni, Noureddine ; Du Laing, Gijs ; Verloo, Marc ; Boeckx, Pascal ; Van Cleemput, Oswald ; Jedidi, Naceur ; Gallali, Tahar

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2010 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.10.6/j.jhazmat.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

4
Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost

Achiba, W. Ben ; Lakhdar, Abdelbasset ; Gabteni, Noureddine ; Laing, Gijs Du ; Verloo, Marc ; Boeckx, Pascal ; Van Cleemput, Oswald ; Jedidi, Naceur ; Gallali, Tahar

Journal of Hazardous Materials, 04/15/2010, Vol.176(1-3), pp.99-108 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of trace metals in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste compost

Achiba, W. Ben ; Lakhdar, Abdelbasset ; Gabteni, Noureddine ; Laing, Gijs Du ; Verloo, Marc ; Boeckx, Pascal ; Van Cleemput, Oswald ; Jedidi, Naceur ; Gallali, Tahar

Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol.176(1), pp.99-108 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...