skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval.(Report)

Andre, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M. ; Wallace, Michael B. ; Ayache, Nicholas

Medical Image Analysis, August, 2011, Vol.15(4), p.460(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1361-8415

Toàn văn sẵn có

2
A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval

André, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M ; Wallace, Michael B. ; Ayache, Nicholas

Medical Image Analysis, 8/2011, Vol.15(4), pp.460-476 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13618415 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval

André, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M ; Wallace, Michael B ; Ayache, Nicholas

Medical image analysis, August 2011, Vol.15(4), pp.460-76 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1361-8423 ; PMID: 21414833 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.media.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval

André, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M ; Wallace, Michael B ; Ayache, Nicholas

Medical Image Analysis, 2011, Vol.15(4), pp.460-476 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Smart Atlas for Endomicroscopy using Automated Video Retrieval

André, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M ; Wallace, Michael B ; Ayache, Nicholas; Asclepios, Project-Team (Editor)

Medical Image Analysis, 2011, Vol.15(4), pp.460--476 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...