skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A private versus a public space: Anonymity and buying decorative symbolic goods for avatars in a virtual world

Shang, Rong-An ; Chen, Yu-Chen ; Huang, Sheng-Chieh

Computers in Human Behavior, November 2012, Vol.28(6), pp.2227-2235 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2012.06.030

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A private versus a public space: Anonymity and buying decorative symbolic goods for avatars in a virtual world.(Report)

Shang, Rong - An ; Chen, Yu - Chen ; Huang, Sheng - Chieh

Computers in Human Behavior, Nov, 2012, Vol.28(6), p.2227(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

3
A private versus a public space: Anonymity and buying decorative symbolic goods for avatars in a virtual world
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A private versus a public space: Anonymity and buying decorative symbolic goods for avatars in a virtual world

Shang, Rong-An ; Chen, Yu-Chen ; Huang, Sheng-Chieh

Computers in Human Behavior, 11/2012, Vol.28(6), pp.2227-2235 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.030

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...