skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of paradise, power, and pachyderms.(European society and United States' political cleavages and orientations)

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, Summer, 2007, Vol.122(2), p.239(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, June 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

4
Of Paradise, Power, and Pachyderms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, 06/2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav

Political Science Quarterly, Summer 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...