skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island

Magli, Giulio

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-0-387-76564-8 ; E-ISBN: 978-0-387-76566-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-76566-2

Toàn văn sẵn có

2
Mysteries and discoveries of archaeoastronomy: from Giza to Easter Island
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mysteries and discoveries of archaeoastronomy: from Giza to Easter Island

Magli, Giulio

Dawsonera

ISBN10: 0387765646 ; ISBN13: 9780387765648 ; E-ISBN10: 0387765662 ; E-ISBN13: 9780387765662

Toàn văn sẵn có

3
Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island

Magli, Giulio

SpringerLink Books

ISBN: 9780387765648 ; ISBN: 0387765646 ; E-ISBN: 9780387765662 ; E-ISBN: 0387765662 ; DOI: 10.1007/978-0-387-76566-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...