skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in academic libraries: how does currency affect usage?

Catherine S. Herlihy ; Hua Yi

New Library World, 2010, Vol.111(9/10), p.371-380 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801011089297

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in academic libraries: how does currency affect usage?

Herlihy, Catherine S ; Yi, Hua

New Library World, 05 October 2010, Vol.111(9/10), pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801011089297

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in academic libraries: how does currency affect usage?

Herlihy, Catherine ; Hua, Yi

New Library World, 2010, Vol.111(9/10), pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03074803 ; E-ISSN: 17586909 ; DOI: 10.1108/03074801011089297

Toàn văn sẵn có

4
E‐books in academic libraries: how does currency affect usage?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E‐books in academic libraries: how does currency affect usage?

Herlihy, Catherine S. ; Yi, Hua

New Library World, 10/05/2010, Vol.111(9/10), pp.371-380 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0307-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/03074801011089297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...