skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizbullah al-Hijaz: a history of the most radical Saudi Shi'a opposition group.(Case study)

Matthiesen, Toby

The Middle East Journal, Spring, 2010, Vol.64(2), p.179(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0026-3141

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi'a Opposition Group

Matthiesen, Toby

The Middle East Journal, Spring 2010, Vol.64(2), pp.179-197 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/64.2.11

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi'a Opposition Group

Matthiesen, Toby

The Middle East Journal, 2010, Vol.64(2), pp.179-197 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0026-3141

Truy cập trực tuyến

4
Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi'a Opposition Group
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi'a Opposition Group

Matthiesen, Toby

The Middle East Journal, 04/15/2010, Vol.64(2), pp.179-197 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0026-3141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3751/64.2.11

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi‘a Opposition Group

Matthiesen, Toby

The Middle East Journal, 2010, Vol.64(2), pp.179-197 [Tạp chí có phản biện]

Project MUSE

ISSN: 0026-3141 ; E-ISSN: 1940-3461

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...