skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus des tablettes en cunéiformes alphabetiques (decouvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (Book Review)

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371848

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short History of North Africa (Book Review)

Stetkewycz, Jaroslaw

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371852

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Vienna Demotic Papyrus on Eclipse- and Lunar-Omina (Book Review)

Williams, Ronald J.

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.68-69 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371850

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Chronik des Ibn Ijās (Book Review)

Madelung, Wilferd

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.69-70 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371851

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fouilles de Mundigak (Book Review)

Maccoη, B.

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.65-68 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371849

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fouilles de Mundigak (Book Review)

Maccoη, B.

Journal of Near Eastern Studies, 1 January 1966, Vol.25(1), pp.65-68 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Chronik des Ibn Ijās (Book Review)

Madelung, Wilferd

Journal of Near Eastern Studies, 1 January 1966, Vol.25(1), pp.69-70 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short History of North Africa (Book Review)

Stetkewycz, Jaroslaw

Journal of Near Eastern Studies, 1 January 1966, Vol.25(1), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978

Toàn văn sẵn có

9
Fouilles de Mundigak . J.-M. Casal
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fouilles de Mundigak . J.-M. Casal

Maccoη, B.

Journal of Near Eastern Studies, 01/1966, Vol.25(1), pp.65-68 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371849

Toàn văn sẵn có

10
A Vienna Demotic Papyrus on Eclipse- and Lunar-Omina . Richard A. Parker
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Vienna Demotic Papyrus on Eclipse- and Lunar-Omina . Richard A. Parker

Williams, Ronald J.

Journal of Near Eastern Studies, 01/1966, Vol.25(1), pp.68-69 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371850

Toàn văn sẵn có

11
Die Chronik des Ibn Ijās . Mohamed Mostafa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Chronik des Ibn Ijās . Mohamed Mostafa

Madelung, Wilferd

Journal of Near Eastern Studies, 01/1966, Vol.25(1), pp.69-70 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371851

Toàn văn sẵn có

12
Corpus des tablettes en cunéiformes alphabetiques (decouvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 . Andree Herdner
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus des tablettes en cunéiformes alphabetiques (decouvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 . Andree Herdner

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01/1966, Vol.25(1), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371848

Toàn văn sẵn có

13
A Short History of North Africa . Jane Soames Nickerson
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short History of North Africa . Jane Soames Nickerson

Stetkewycz, Jaroslaw

Journal of Near Eastern Studies, 01/1966, Vol.25(1), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2968 ; E-ISSN: 1545-6978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/371852

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...