skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantized Response and Topological Magnetic Insulators with Inversion Symmetry

Turner, A.M. ; Zhang, Y. ; Mong, R.S.K. ; Vishwanath, A.; Quantum Condensed Matter Theory

Physical Review B, 2012, Vol.85(16), pp.urn:issn:1098-0121 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1098-0121

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantized Response and Topology of Insulators with Inversion Symmetry

Turner, Ari M. ; Zhang, Yi ; Mong, Roger S. K. ; Vishwanath, Ashvin

Phys. Rev. B 85, 165120 (2012) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1010.4335

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantized Response and Topology of Insulators with Inversion Symmetry

Turner, Ari ; Zhang, Yi ; Mong, Roger ; Vishwanath, Ashvin; Vishwanath, Ashvin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 4, 2010 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1103/PhysRevB.85.165120

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...