skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evaluation of the altimetry from SRTM-3 and planimetry from high-resolution PALSAR FBD data for semi-detailed topographic mapping in the Amazon Region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the altimetry from SRTM-3 and planimetry from high-resolution PALSAR FBD data for semi-detailed topographic mapping in the Amazon Region

Rodrigues, Thiago G. ; Paradella, Waldir R. ; Oliveira, Cleber G.

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 09/2011, Vol.83(3), pp.953-966 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0001-3765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011000300014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the altimetry from SRTM-3 and planimetry from high-resolution PALSAR FBD data for semi-detailed topographic mapping in the Amazon Region

Rodrigues, Thiago G ; Paradella, Waldir R ; Oliveira, Cleber G

Anais da Academia Brasileira de Ciencias, September 2011, Vol.83(3), pp.953-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1678-2690 ; PMID: 21861043 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the altimetry from SRTM-3 and planimetry from high-resolution PALSAR FBD data for semi-detailed topographic mapping in the Amazon Region

Thiago G. Rodrigues ; Waldir R. Paradella ; Cleber G. Oliveira

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 September 2011, Vol.83(3), pp.953-966 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0001-3765 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/S0001-37652011000300014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...