skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased Error-Related Brain Activity in Six-Year-Old Children with Clinical Anxiety.(Report)(Author abstract)

Meyer, Alexandria ; Hajcak, Greg ; Torpey, Dana C. ; Kujawa, Autumn ; Kim, Jiyon ; Bufferd, Sara ; Carlson, Gabrielle ; Klein, Daniel N.

Journal of Abnormal Child Psychology, Nov, 2013, Vol.41(8), p.1257(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased Error-Related Brain Activity in Six-Year-Old Children with Clinical Anxiety

Meyer, Alexandria ; Hajcak, Greg ; Torpey, Dana ; Kujawa, Autumn ; Kim, Jiyon ; Bufferd, Sara ; Carlson, Gabrielle ; Klein, Daniel

Journal of Abnormal Child Psychology, 2013, Vol.41(8), pp.1257-1266 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-013-9762-8

Toàn văn sẵn có

3
Increased Error-Related Brain Activity in Six-Year-Old Children with Clinical Anxiety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased Error-Related Brain Activity in Six-Year-Old Children with Clinical Anxiety

Meyer, Alexandria ; Hajcak, Greg ; Torpey, Dana C. ; Kujawa, Autumn ; Kim, Jiyon ; Bufferd, Sara ; Carlson, Gabrielle ; Klein, Daniel N.

Journal of Abnormal Child Psychology, 11/2013, Vol.41(8), pp.1257-1266 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10802-013-9762-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased error-related brain activity in six-year-old children with clinical anxiety

Meyer, Alexandria ; Hajcak, Greg ; Torpey, Dana C ; Kujawa, Autumn ; Kim, Jiyon ; Bufferd, Sara ; Carlson, Gabrielle ; Klein, Daniel N

Journal of abnormal child psychology, November 2013, Vol.41(8), pp.1257-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2835 ; PMID: 23700171 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10802-013-9762-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...