skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Orientation Invariant Visual Homing Algorithm

Churchill, David ; Vardy, Andrew

Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2013, Vol.71(1), pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0921-0296 ; E-ISSN: 1573-0409 ; DOI: 10.1007/s10846-012-9730-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Orientation Invariant Visual Homing Algorithm.(Report)

Churchill, David ; Vardy, Andrew

Journal of Intelligent and Robotic Systems, July, 2013, Vol.71(1), p.3(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0921-0296

Toàn văn sẵn có

3
An Orientation Invariant Visual Homing Algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Orientation Invariant Visual Homing Algorithm

Churchill, David ; Vardy, Andrew

Journal of Intelligent & Robotic Systems, 8/24/2012 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0921-0296 ; E-ISSN: 1573-0409 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10846-012-9730-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...