skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham; Motor learning & Performance ; Research Institute MOVE ; IBBA

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of textured material in supporting perceptual-motor functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e60349 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23565232 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions.(Research Article)(Report)

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PLoS ONE, April 2, 2013, Vol.8(4), p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions.(Research Article)(Report)

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PLoS ONE, April 2, 2013, Vol.8(4), p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham; Martinez, Luis M. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349 ; PMCID: 3615024 ; PMID: 23565232

Toàn văn sẵn có

6
The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham; Martinez, Luis M.

PLoS ONE, 4/2/2013, Vol.8(4), p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of textured material in supporting perceptual-motor functions

Dominic Orth ; Keith Davids ; Jon Wheat ; Ludovic Seifert ; Jarmo Liukkonen ; Timo Jaakkola ; Derek Ashford ; Graham Kerr

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PLoS One, Apr 2013, p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Textured Material in Supporting Perceptual-Motor Functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PLoS ONE, 02 April 2013, Vol.8(4), p.e60349 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...