skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating relational database transactions from eb 3 attribute definitions

Gervais, Frédéric ; Frappier, Marc ; Laleau, Régine

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(3), pp.423-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0104-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating relational database transactions from eb .sup.3 attribute definitions.(Report)

Gervais, Frederic ; Frappier, Marc ; Laleau, Regine

Software and Systems Modeling, July, 2009, Vol.8(3), p.423(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
Generating relational database transactions from eb 3 attribute definitions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating relational database transactions from eb 3 attribute definitions

Gervais, Frédéric ; Frappier, Marc ; Laleau, Régine

Software & Systems Modeling, 7/2009, Vol.8(3), pp.423-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-008-0104-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating relational database transactions from EB3 attribute definitions

Gervais, Frédéric ; Frappier, Marc ; Laleau, Régine; Laleau, Régine (Editor)

Software and Systems Modeling, 2009, Vol.8(3), pp.423-445 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...