skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass.(Report)

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Ganeshkumar, Vimalkumar ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Bioresource Technology, 2016, Vol.211, p.698 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.154

Toàn văn sẵn có

2
Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Ganeshkumar, Vimalkumar ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Bioresource Technology, 07/2016, Vol.211, C, pp.698-703 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.154

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Ganeshkumar, Vimalkumar ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Bioresource Technology, July 2016, Vol.211, pp.698-703 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.154

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Ganeshkumar, Vimalkumar ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Bioresource technology, July 2016, Vol.211, pp.698-703 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 27060245 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.154

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivation of Chlorella on brewery wastewater and nano-particle biosynthesis by its biomass

Bioresource Technology, 2016, Vol.211, p.698(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.154

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...