skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lose, win, or draw? A reexamination of direct democracy and minority rights.(Author abstract)

Haider - Markel, Donald P. ; Querze, Alana ; Lindaman, Kara

Political Research Quarterly, June, 2007, Vol.60(2), p.304(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1065-9129

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lose, Win, or Draw? A Reexamination of Direct Democracy and Minority Rights

Haider-Markel, Donald P ; Querze, Alana ; Lindaman, Kara

Political Research Quarterly, June 2007, Vol.60(2), pp.304-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912907301984

Toàn văn sẵn có

3
Lose, Win, or Draw? A Reexamination of Direct Democracy and Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lose, Win, or Draw? A Reexamination of Direct Democracy and Minority Rights

Haider-Markel, Donald P. ; Querze, Alana ; Lindaman, Kara

Political Research Quarterly, 06/2007, Vol.60(2), pp.304-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1065912907301984

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...