skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 1 October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00029246

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 1 October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00029246

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political uses of some economic ideas: the trade-off between efficiency and equality

Jimenez - Buedo, Maria

The American Journal of Economics and Sociology, Oct, 2011, Vol.70(4), p.1029(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9246

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade‐Off Between Efficiency and Equality

Jiménez‐Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-9246 ; E-ISSN: 1536-7150 ; DOI: 10.1111/j.1536-7150.2011.00801.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 1 October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00029246

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political uses of some economic ideas the trade-off between efficiency and equality

Jiménez Buedo, Marı́a

The American journal of economics and sociology, 2011, Vol.70(4), pp. 1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-9246

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality

Jiménez-Buedo, María

The American Journal of Economics and Sociology, Oct 2011, Vol.70(4), p.1029 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029246 ; E-ISSN: 15367150 ; DOI: 10.1111/j.1536-7150.2011.00801.x

Toàn văn sẵn có

8
The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality: The Political Uses of Some Economic Ideas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade-Off Between Efficiency and Equality: The Political Uses of Some Economic Ideas

Jiménez-Buedo, María

American Journal of Economics and Sociology, 10/2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00801.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...