skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr 2 N thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, M. ; Greczynski, G. ; Eriksson, F. ; Lu, J. ; Balke, B. ; Fournier, D. ; Febvrier, A. ; Pallier, C. ; Eklund, P.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr 2 N thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, M. A ; Greczynski, G ; Eriksson, F ; Lu, J ; Balke, B ; Fournier, D ; Le Febvrier, A ; Pallier, C ; Eklund, P

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), p.1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z ; PMCID: 6411273 ; PMID: 30930478

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr.sub.2N thin films by reactive magnetron sputtering.(Electronic Materials)

Gharavi, M. A. ; Greczynski, G. ; Eriksson, F. ; Lu, J. ; Balke, B. ; Fournier, D. ; Le Febvrier, A.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), p.1434(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr2N thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, Mohammad Amin ; Greczynski, Grzegorz ; Eriksson, Fredrik ; Lu, Jun ; Balke, B. ; Fournier, D. ; Le Febvrier, Arnaud ; Pallier, Camille ; Eklund, Per; Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Tunnfilmsfysik

Journal of Materials Science, 2019, Vol. 54(2), pp. 1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn không sẵn có

5
Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr2N thin films by reactive magnetron sputtering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr2N thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, M. A. ; Greczynski, G. ; Eriksson, F. ; Lu, J. ; Balke, B. ; Fournier, D. ; Le Febvrier, A. ; Pallier, C. ; Eklund, P.

Journal of Materials Science, 1/2019, Vol.54(2), pp.1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial CrN thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, M A ; Greczynski, G ; Eriksson, F ; Lu, J ; Balke, B ; Fournier, D ; Le Febvrier, A ; Pallier, C ; Eklund, P

Journal of materials science, 2019, Vol.54(2), pp.1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-2461 ; PMID: 30930478 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of single-phase epitaxial Cr2N thin films by reactive magnetron sputtering

Gharavi, Mohammad Amin ; Greczynski, Grzegorz ; Eriksson, Fredrik ; Lu, Jun ; Balke, B. ; Fournier, D. ; Le Febvrier, Arnaud ; Pallier, Camille ; Eklund, Per

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1434-1442 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0022-2461 ; ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2914-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...