skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz-Mafe, Carla ; Tronch, Jose ; Sanz-Blas, Silvia

Journal of Service Theory and Practice, 12 September 2016, Vol.26(5), pp.534-558 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 2055-6225 ; E-ISSN: 2055-6233 ; DOI: 10.1108/JSTP-12-2014-0294

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz-Mafe, Carla ; Tronch, Jose ; Sanz-Blas, Silvia

Journal of Service Theory and Practice, 2016, Vol.26(5), pp.534-558 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 20556225 ; E-ISSN: 20556233 ; DOI: 10.1108/JSTP-12-2014-0294

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz - Mefe, Carla; Tronch, Jose ; Sanz Blas, Silvia

Journal of service theory and practice : JSTP, 2016, Vol.26(5), pp. 534-558 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 2055-6225

Toàn văn sẵn có

4
The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz-Mafe, Carla ; Tronch, Jose ; Sanz-Blas, Silvia

Journal of Service Theory and Practice, 09/12/2016, Vol.26(5), pp.534-558 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2055-6225 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JSTP-12-2014-0294

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...