skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquidsoap: a High-Level Programming Language for Multimedia Streaming

Baelde, David ; Beauxis, Romain ; Mimram, Samuel; Mimram, Samuel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 14, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1007/978-3-642-18381-2_8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquidsoap: a High-Level Programming Language for Multimedia Streaming

Baelde, David ; Beauxis, Romain ; Mimram, Samuel

SOFSEM 2011: Theory and Practice of Computer Science 6543 (2011) 99-110 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1104.2681

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquidsoap: a High-Level Programming Language for Multimedia Streaming

Baelde, David ; Beauxis, Romain ; Mimram, Samuel; Mimram, Samuel (Editor)

SOFSEM 2011: Theory and Practice of Computer Science, 2011, Vol.6543, pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1007/978-3-642-18381-2_8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...