skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline in Disgrace.(Critical essay)

Lenta, Patrick

Mosaic (Winnipeg), Sept, 2010, Vol.43(3), p.1(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-1276

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline in Disgrace.(Critical essay)

Lenta, Patrick

Mosaic (Winnipeg), Sept, 2010, Vol.43(3), p.1(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-1276

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline in Disgrace

Lenta, Patrick

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Sep 2010, Vol.43(3), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discipline in "Disgrace"

Lenta, Patrick

Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, 1 September 2010, Vol.43(3), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...