skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo Fac ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Béroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George P ; Swertz, Morris A ; Taschner, Peter Em ; Thorisson, Gudmundur A ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony J ; Muilu, Juha

BMC Bioinformatics, 2012, Vol.13, p.254-254 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254 ; PMCID: 3507772 ; PMID: 23031277

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Béroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George ; Swertz, Morris ; Taschner, Peter ; Thorisson, Gudmundur ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony ; Muilu, Juha

BMC Bioinformatics, 2012, Vol.13, p.254 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo Fac ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Béroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George P ; Swertz, Morris A ; Taschner, Peter Em ; Thorisson, Gudmundur A ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony J ; Muilu, Juha

BMC bioinformatics, 03 October 2012, Vol.13, pp.254 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 23031277 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne Myles ; Fokkema Ivo Fac ; Lancaster Owen ; Adamusiak Tomasz ; Ahonen-Bishopp Anni ; Atlan David ; Béroud Christophe ; Cornell Michael ; Dalgleish Raymond ; Devereau Andrew ; Patrinos George P ; Swertz Morris A ; Taschner Peter Em ; Thorisson Gudmundur A ; Vihinen Mauno ; Brookes Anthony J ; Muilu Juha

BMC Bioinformatics, 01 October 2012, Vol.13(1), p.254 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Béroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George ; Swertz, Morris ; Taschner, Peter ; Thorisson, Gudmundur ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony ; Muilu, Juha; Bmc, Ed (Editor)

BMC Bioinformatics, 03 October 2012, Vol.13(1), p.254 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

6
VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo Fac ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Béroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George P ; Swertz, Morris A ; Taschner, Peter Em ; Thorisson, Gudmundur A ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony J ; Muilu, Juha

BMC Bioinformatics, 2012, Vol.13(1), p.254 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo F. A. C. ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Beroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George P. ; Swertz, Morris A. ; Taschner, Peter E. M. ; Thorisson, Gudmundur A. ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony J. ; Muilu, Juha; Science in Healthy Ageing & healthcaRE ; Groningen Institute for Gastro Intestinal Genetics and Immunology

Bmc Bioinformatics, 2012, Vol.13(254), pp.urn:issn:1471-2105 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VarioML framework for comprehensive variation data representation and exchange

Byrne, Myles ; Fokkema, Ivo F. A. C. ; Lancaster, Owen ; Adamusiak, Tomasz ; Ahonen-Bishopp, Anni ; Atlan, David ; Beroud, Christophe ; Cornell, Michael ; Dalgleish, Raymond ; Devereau, Andrew ; Patrinos, George P. ; Swertz, Morris A. ; Taschner, Peter E. M. ; Thorisson, Gudmundur A. ; Vihinen, Mauno ; Brookes, Anthony J. ; Muilu, Juha

BMC Bioinformatics, 2012, Vol.13(254) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1471-2105 ; ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-254

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...