skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Flow Cytometry Crossmatch B-Cell Positivity on Living Renal Transplantation

Kurihara, K. ; Kitada, H. ; Miura, Y. ; Terasaka, S. ; Kaku, K. ; Miyamoto, K. ; Tsuchimoto, A. ; Masutani, K. ; Tanaka, M.

Transplantation Proceedings, Oct, 2013, Vol.45(8), p.2903(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0041-1345

Toàn văn sẵn có

2
Impact of Flow Cytometry Crossmatch B-Cell Positivity on Living Renal Transplantation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Flow Cytometry Crossmatch B-Cell Positivity on Living Renal Transplantation

Kurihara, K. ; Kitada, H. ; Miura, Y. ; Terasaka, S. ; Kaku, K. ; Miyamoto, K. ; Tsuchimoto, A. ; Masutani, K. ; Tanaka, M.

Transplantation Proceedings, 10/2013, Vol.45(8), pp.2903-2906 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00411345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2013.08.047

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Flow Cytometry Crossmatch B-Cell Positivity on Living Renal Transplantation

Kurihara, K ; Kitada, H ; Miura, Y ; Terasaka, S ; Kaku, K ; Miyamoto, K ; Tsuchimoto, A ; Masutani, K ; Tanaka, M

Transplantation Proceedings, October 2013, Vol.45(8), pp.2903-2906 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.08.047

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of flow cytometry crossmatch B-cell positivity on living renal transplantation

Kurihara, K ; Kitada, H ; Miura, Y ; Terasaka, S ; Kaku, K ; Miyamoto, K ; Tsuchimoto, A ; Masutani, K ; Tanaka, M

Transplantation proceedings, October 2013, Vol.45(8), pp.2903-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2623 ; PMID: 24157001 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.08.047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...