skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vittorio Cotesta (2015), Modernità e capitalismo. Saggio su Max Weber e la Cina, Armando Editore, Roma, collana Modernità e Società

Toscano, Emanuele

DataCite

DOI: 10.13128/SMP-19710 ; Related DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vittorio Cotesta (2015), Modernita e capitalismo

Toscano, Emanuele

SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.339(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vittorio Cotesta (2015), Modernità e capitalismo. Saggio su Max Weber e la Cina, Armando Editore, Roma, collana Modernità e Società

Emanuele Toscano

SocietàMutamentoPolitica: Rivista Italiana di Sociologia, 01 December 2016, Vol.7(14), pp.339-344 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2038-3150 ; DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vittorio Cotesta (2015), Modernità e capitalismo. Saggio su Max Weber e la Cina, Armando Editore, Roma, collana Modernità e Società

Toscano, Emanuele

SocietàMutamentoPolitica, Vol.7(14), pp.339-344 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...