skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment.(Research article)

Gusarova, Galina A. ; Wang, I - Ching ; Major, Michael L. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Ackerson, Timothy ; Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H.

Journal of Clinical Investigation, Jan, 2007, Vol.117(1), p.99(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9738

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment.(Research article)

Gusarova, Galina A. ; Wang, I - Ching ; Major, Michael L. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Ackerson, Timothy ; Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H.

Journal of Clinical Investigation, Jan, 2007, Vol.117(1), p.99(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9738

Toàn văn sẵn có

3
A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment

Gusarova, Galina A. ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Ackerson, Timothy ; Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H.

Journal of Clinical Investigation, 1/2/2007, Vol.117(1), pp.99-111 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1172/JCI27527

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment

Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Ackerson, Timothy ; Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H

The Journal of clinical investigation, January 2007, Vol.117(1), pp.99-111 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 17173139 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...