skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive sintering of manganese ferrite.(Author abstract)

Toolenaar, F. J. C. M. ; Lierop - Verhees, M. T. J.

Journal of Materials Science, Feb, 1989, Vol.24(2), p.402 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

2
Reactive sintering of manganese ferrite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive sintering of manganese ferrite

Toolenaar, F. J. C. M. ; Van Lierop-Verhees, M. T. J.

Journal of Materials Science, 2/1989, Vol.24(2), pp.402-408 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01107418

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive sintering of manganese ferrite

Toolenaar, F. ; Lierop-Verhees, M.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(2), pp.402-408 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01107418

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...