skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Architectural agency in intra-organizational networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architectural agency in intra-organizational networks

de Oliveira Maciel, Cristiano ; Netto, Raul Zanon Rocha

Journal of Business Research, 12/2018 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architectural agency in intra-organizational networks

de Oliveira Maciel, Cristiano ; Netto, Raul Zanon Rocha

Journal of Business Research [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.12.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...