skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

Bettin Lattes, Gianfranco ; Bello, Valeria ; Santacreu, Oscar

DataCite

DOI: 10.13128/SMP-16398 ; Related DOI: 10.13128/SMP-16398

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

SocietaMutamentoPolitica, 2015, Vol.6(11), p.5(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.13128/SMP-16398

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

Gianfranco Bettin Lattes ; Valeria Bello ; Oscar Santacreu

SocietàMutamentoPolitica: Rivista Italiana di Sociologia, 01 July 2015, Vol.6(11), pp.5-22 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2038-3150 ; DOI: 10.13128/SMP-16398

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

Bello, Valeria ; Santacreu, Oscar

SocietàMutamentoPolitica, 2015, Vol.6(11), pp.5-22 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.13128/SMP-16398

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...