skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel

Journal of biomedical informatics, December 2007, Vol.40(6), pp.672-87 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-0480 ; PMID: 17988953 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel; Dojat, Michel (Editor)

Journal of Biomedical Informatics, December 2007, Vol.40(6), pp.672-87 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2007.09.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system.(Author abstract)(Report)

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel

Journal of Biomedical Informatics, Dec, 2007, Vol.40(6), p.672(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-0464

Toàn văn sẵn có

4
Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel

Journal of Biomedical Informatics, 12/2007, Vol.40(6), pp.672-687 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15320464 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2007.09.006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel

Journal of Biomedical Informatics, 2007, Vol.40(6), pp.672-687 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2007.09.006

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration approach

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel; Guyet, Thomas (Editor)

Journal of Biomedical Informatics, 09 October 2007, Vol.40(6), pp.672-687 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2007.09.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...