skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa - Martinez, Jose ; Lopez - Jaquero, Victor ; Vela, Francisco Luis Gutierrez ; Gonzalez, Pascual

Science of Computer Programming, Nov 1, 2013, Vol.78(11), p.2259(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6423

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa-Martinez, Jose ; López-Jaquero, Víctor ; Gutiérrez Vela, Francisco Luis ; González, Pascual

Science of Computer Programming, 1 November 2013, Vol.78(11), pp.2259-2267 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.09.020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...