skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician performance and its effects on patients: a classification based on reports by internists, surgeons, pediatricians, and obstetricians

Sanazaro, P J ; Williamson, J W

Medical care, 1970, Vol.8(4), pp.299-308 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5455117 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Performance and Its Effects on Patients: A Classification Based on Reports by Internists, Surgeons, Pediatricians, and Obstetricians

Sanazaro, Paul J. ; Williamson, John W.

Medical Care, 1 July 1970, Vol.8(4), pp.299-308 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00257079

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Performance and Its Effects on Patients: A Classification Based on Reports by Internists, Surgeons, Pediatricians, and Obstetricians

Sanazaro, J., Paul ; Williamson, W., John

Medical Care, 1970, Vol.8(4), pp.299-308 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0025-7079

Toàn văn sẵn có

4
Physician Performance and Its Effects on Patients: A Classification Based on Reports by Internists, Surgeons, Pediatricians, and Obstetricians
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Performance and Its Effects on Patients: A Classification Based on Reports by Internists, Surgeons, Pediatricians, and Obstetricians

Sanazaro, Paul J. ; Williamson, John W.

Medical Care, 1970, Vol.8(4), pp.299-308 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0025-7079 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00005650-197008040-00006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...