skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Safety and Enhanced Immunogenicity of a Hepatitis B Core Particle Plasmodium falciparum Malaria Vaccine Formulated in Adjuvant Montanide ISA 720 in a Phase I Trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and Enhanced Immunogenicity of a Hepatitis B Core Particle Plasmodium falciparum Malaria Vaccine Formulated in Adjuvant Montanide ISA 720 in a Phase I Trial

Oliveira, G. A. ; Wetzel, K. ; Calvo-Calle, J. M. ; Nussenzweig, R. ; Schmidt, A. ; Birkett, A. ; Dubovsky, F. ; Tierney, E. ; Gleiter, C. H. ; Boehmer, G. ; Luty, A. J. F. ; Ramharter, M. ; Thornton, G. B. ; Kremsner, P. G. ; Nardin, E. H.

Infection and Immunity, 06/01/2005, Vol.73(6), pp.3587-3597 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0019-9567 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/IAI.73.6.3587-3597.2005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and Enhanced Immunogenicity of a Hepatitis B Core Particle Plasmodium falciparum Malaria Vaccine Formulated in Adjuvant Montanide ISA 720 in a Phase I Trial

Oliveira, Giane A. ; Wetzel, Kristiane ; Calvo-Calle, J. Mauricio ; Nussenzweig, Ruth ; Schmidt, Annette ; Birkett, Ashley ; Dubovsky, Filip ; Tierney, Eveline ; Gleiter, Christoph H. ; Boehmer, Gabriele ; Luty, Adrian J. F. ; Ramharter, Michael ; Thornton, George B. ; Kremsner, Peter G. ; Nardin, Elizabeth H

Infection and Immunity, 2005, Vol. 73(6), p.3587 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 15908388

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and Enhanced Immunogenicity of a Hepatitis B Core Particle Plasmodium falciparum Malaria Vaccine Formulated in Adjuvant Montanide ISA 720 in a Phase I Trial

Oliveira , Giane A. ; Wetzel , Kristiane ; Calvo-Calle , J. Mauricio ; Nussenzweig , Ruth ; Schmidt , Annette ; Birkett , Ashley ; Dubovsky , Filip ; Tierney , Eveline ; Gleiter , Christoph H. ; Boehmer , Gabriele ; Luty , Adrian J. F. ; Ramharter , Michael ; Thornton , George B. ; Kremsner , Peter G. ; Nardin , Elizabeth H.

Infection and immunity, 2005, Vol.73(6), pp.3587-3597 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0019-9567

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and enhanced immunogenicity of a hepatitis B core particle Plasmodium falciparum malaria vaccine formulated in adjuvant Montanide ISA 720 in a phase I trial

Oliveira, Giane A ; Wetzel, Kristiane ; Calvo-Calle, J Mauricio ; Nussenzweig, Ruth ; Schmidt, Annette ; Birkett, Ashley ; Dubovsky, Filip ; Tierney, Eveline ; Gleiter, Christoph H ; Boehmer, Gabriele ; Luty, Adrian J F ; Ramharter, Michael ; Thornton, George B ; Kremsner, Peter G ; Nardin, Elizabeth H

Infection and immunity, June 2005, Vol.73(6), pp.3587-97 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 15908388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...