skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic basis of the "sleeping leaves" revealed

Cortizo, Millan Cortizo Sabugo ; Laufs, Patrick P; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(29), pp.11474-11475 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1209532109

Toàn văn sẵn có

2
Genetic basis of the "sleeping leaves" revealed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic basis of the "sleeping leaves" revealed

Cortizo, M. ; Laufs, P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/17/2012, Vol.109(29), pp.11474-11475 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1209532109

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic basis of the "sleeping leaves" revealed

Cortizo, Millán ; Laufs, Patrick

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 July 2012, Vol.109(29), pp.11474-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22773806 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1209532109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...